• GOLD: 1901.56$
  • INDX: 1,374,050
  • OIL: 41.64$
  • بهترین محدوده خرید در این سهم از گروه زراعت

    © کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)